Rss

  • facebook
  • youtube

Regulamin Mostów Ekonomicznych

Regulamin Mostów Ekonomicznych

  1. Regulamin niniejszy reguluje obowiązki uczestników projektu „Mosty Ekonomiczne” (zwanego dalej Mostami), a także konsekwencje wynikające z niedochowania tych obowiązków,

2. Organizatorem Mostów jest Samorząd Studencki właściwy dla uczelni goszczącej uczestników (zwany dalej Organizatorem),

3. Uczestnikami Mostów (zwanymi dalej Uczestnikami), mogą być jedynie osoby wskazane przez Organizatora,

4. Mosty rozpoczynają się w dniach wskazanych przez Organizatora przed rozpoczęciem rekrutacji na Mosty. Uczestnik ma obowiązek zgłosić Organizatorowi późniejszy przyjazd na Mosty bądź wcześniejsze zakończenie pobytu na Mostach,

5. W trakcie trwania Mostów, uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek osoby wyznaczonej jako Koordynator Grupy, oraz osób wskazanych jako Organizatorzy,

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowane przez siebie w trakcie Mostów szkody. Jeżeli ustalenie tożsamości osób winnych powstania w trakcie Mostów ewentualnych szkód w pokojach będzie niemożliwe, to solidarną odpowiedzialność ponoszą osoby zameldowane w określonym pokoju,

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich za zachowanie Uczestników w trakcie trwania Mostów,

8. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w Mostach zobowiązana jest do zapoznania się z ich programem,

9. Poprzez swój udział w Mostach Uczestnik oświadcza względem Organizatora, iż jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie Mostów. Należy również przygotować sposób postępowania, w przypadku nawrotu choroby,

9. Organizator nie sprawuje pieczy nad osobą Uczestnika oraz jego mieniem w trakcie trwania Mostów. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowany są Mosty,

10. Nieodpowiednie zachowanie uczestnika w trakcie Mostów, w szczególności:
a) niestosowanie się do poleceń osób wymienionych w pkt 5,
b) absencja na zajęciach, które obejmuje program Mostów,c) nadużywanie alkoholu,
d) stosowanie środków odurzających,
e) inne zachowania nieobyczajne,
f) zachowania stwarzające zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa uczestnika bądź innych uczestników,
stanowią podstawę do zastosowania następujących środków dyscyplinujących:
– powiadomienie władz uczelni macierzystej o zachowaniu Uczestnika,
– rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego przez Komisję Dyscyplinarną uczelni macierzystej na wniosek właściwego samorządu studenckiego
– wydalenie z Mostów na koszt uczestnika,

11. O zastosowaniu środka dyscyplinującego, w tym także o rodzaju zastosowanego środka, decyduje osoba wskazana przez Organizatora,

12. Uczestnik, względem którego zastosowano karę przewidzianą w pkt. 13 oraz zastosowany został środek dyscyplinujący w postaci wydalenia z Mostów zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości pełnego kosztu uczestnictwa jednej osoby w /w projekcie

13. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 5 dni przed rozpoczęciem Mostów Uczestnik ponosi pełny koszt uczestnictwa jednej osoby w w/w projekcie,

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu Mostów,

15. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia zapisów na Mosty.